top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Kristilliset kustantajat ry. Tietosuojaseloste. Päivitetty 23.5.2022.

Rekisterinpitäjä

Kristilliset kustantajat ry, c/o Merja Pitkänen, Poppelitie 8, 13210 Hämeenlinna 0400 480 909, merja.pitkanen@paiva.fi

Rekisterin nimi

Vuoden kristillinen kirja -kilpailu

Yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja, Merja Pitkänen, 0400 480 909, merja.pitkanen@paiva.fi

Sihteeri, Mirja Sevón, 040 779 6882, mirja.sevon@netti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerran vuodessa järjestettävän Vuoden kristillinen kirja -kilpailun yleisöäänestyksen järjestäminen.

Vuoden kristillinen kirja -kilpailussa on valitsijan valitseman voittajakirjan lisäksi yleisöäänestyksen voittanut kirja, mitä varten on järjestettävä yleisöäänestys. Äänestäjien on ilmoitettava henkilö- ja yhteystietonsa, koska kaikkien äänestäjien kesken arvotaan palkinto, joka on toimitettava arvonnan jälkeen voittajalle.

Rekisteröidystä rekisterissä olevat tiedot

Sähköinen äänestys: Sähköinen äänestys suoritetaan Vuoden kristillinen kirja -kotisivuilla tai puhelimitse. Äänestäjät ilmoittavat etunimensä, sukunimensä ja sähköpostinsa

Lomakeäänestys: Etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen käsittelyn vaiheet

Tiedot on saatu henkilöiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta missään muodossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Äänestäjien käsin täyttämät äänestyslomakkeet kuuluvat manuaaliseen aineistoon.

Sähköisesti äänestäneiden antamista henkilötiedoista kootaan Excel-taulukko, josta saadaan laskettua heidän antamansa äänet. Sen jälkeen kunkin antamat tiedot tulostetaan osaksi manuaalista aineistoa niin, että ne osallistuvat arvontaan yksittäisinä äänestyslippuina.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 

Sähköisesti äänestäneiden tiedot ovat kotisivujen alustalla siihen asti kun ne siirretään excel-taulukkoon äänten laskemista ja arvontaa varten.

Kun vuoden kristillinen kirja -kilpailun voittaja on julkistettu, tiedot hävitetään.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit

Paperilla olevat henkilötiedot: Osoitteistot joutuvat ulkopuolisten käsiin.

Tietovuodot: Varomaton tietojen käsittely voi johtaa tietovuotoon.

Tietojärjestelmät: Tietojärjestelmään, joka on kytketty internettiin, on mahdollista päästä tunkeutumaan järjestelmän haavoittuvuuksia tai vaillinaista suojausta

hyväksikäyttäen.

Henkilötietoja sisältävä tekninen laite varastetaan.

Riskien minimoiminen

Paperien arkistointi: Tulosteiden käyttö on minimoitu. Tulosteet, joissa on henkilötietoja, tuhotaan oikein.

Tietovuodot: Rekisterinpitäjän mahdollisuudet vaikuttaa siihen, kuinka hyvin rekisterien käyttäjät huolehtivat tietoturvan tasosta, rajoittuvat hyvien käytäntöjen neuvomiseen. Tässä mainittuja henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen sihteeri ja it-tukihenkilö.

Tietojärjestelmät: Tiedot on suojattu tietokannan ja järjestelmän normaalien suojauksien lisäsi palomuurilla.

 

Teknisen laitteen varastaminen: Huolehditaan tietokoneiden suojaamisesta salasanoilla. Tietoja ei säilytetä laitteilla tarpeettomasti.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • tarkistaa ja/tai saada nähdäkseen rekisterissä olevat tietonsa yhden kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli pyynnöt ovat toistuvia, rekisterinpitäjä veloittaa niistä kohtuullisen maksun kerran vuodessa.

  • vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

    Korjaamispyyntö tulee esittää rekisterinhoitajalle mieluummin kirjallisesti.

  • pyytää poistamaan rekisteristä ne tiedot, joiden säilyttämiseen ei ole

    perustetta.

  • saada tämä tietosuojaseloste.

bottom of page